กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.พระราชบัญญัติ-ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540.pdf
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542.pdf
พรบ.เงินเดืน-เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแห.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการ-บุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547 (1).pdf
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ-พ.ศ.2546.pdf
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546 (1).pdf
พรบระเบียบครู-2547.pdf
พรบระเบียบบริหาร2546และแก้ไขเพิ่มเติม.pdf
รัฐธรรมนูญ2560.pdf