กฏหมายเพิ่มเติม

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการ-บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.2560.pdf